Kinderalimentatie berekenen


Berekening kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie staat de behoefte van het kind(eren) en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen, centraal. Er wordt eerst gekeken wat het kind(eren) in financiële zin nodig zou hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoe wordt de behoefte van de kind(eren) berekend

Hoewel de behoefte van elk kind afhankelijk is van allerlei individuele factoren, wordt meestal uitgegaan van alimentatienormen (de voormalige TREMA normen en het NIBUD). Dit bedrag volgens deze normen is afhankelijk van het aantal kinderen in een gezin, de leeftijden van de kinderen en het netto besteedbaar gezinsinkomen per kind.

Hoe wordt de draagkracht van de ouders berekend

Er wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van de kinderen. De kinderalimentatie zal vervolgens naar rato van de draagkracht van beide ouders vastgesteld worden. Draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de noodzakelijke vaste lasten.

Aan de hand van de draagkrachtberekening wordt bekeken of de ouder die de kinderalimentatie gaat betalen in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen en welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren.

Complexe berekeningen met behulp van software

Alimentatieberekeningen zijn vrij complexe lange berekeningen waarin allerlei inkomensbestanddelen en kosten worden verwerkt. De meeste advocaten en scheidingsmediators beschikken over professionele software waarmee de hoogte van de kinderalimentatie nauwkeurig berekend kan worden.

Snelle indicatie van de hoogte van de kinderalimentatie

Om jullie op een eenvoudige manier inzicht te geven in de manier waarop een alimentatieberekening gemaakt wordt, heb ik de belangrijkste stappen voor jullie op een rij gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op de zogenaamde netto-methode waarbij uitgegaan wordt van het netto inkomen van beide ouders.

STAP 1. De behoefte van het kind of de kinderen vaststellen

Om de behoefte van kinderen vast te stellen wordt meestal gebruik gemaakt van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van kinderalimentatie’. Onderdeel van dit rapport is een tabel die per kind aangeeft wat de behoefte is.

STAP 2. De draagkracht van beide ouders wordt berekend

Om de draagkracht van elke ouder vast te stellen moet eerst zijn of haar netto inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen worden een aantal kosten in mindering gebracht, kosten die elke ouder moet maken om zelf rond te kunnen komen.

Berekende kosten (lasten) zijn bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te kunnen komen, redelijke woonlasten en de premie voor de zorgverzekering.

De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Dit is dus in feite het bedrag dat elke ouder voor zichzelf nodig heeft. Als er dan nog financiële ruimte overblijft, zou dit bijgedragen kunnen worden aan de kosten van de kinderen.

STAP 3. Kinderalimentatie berekening naar rato van draagkracht van beide ouders

Naar rato van de draagkracht van de ouders, wordt de kinderalimentatie vastgesteld.
Een voorbeeld
Eric en Helga gaan scheiden. Zij hebben twee kinderen. Na de scheiding blijven de kinderen bij Helga wonen. Het besteedbare gezinsinkomen van Eric en Helga bedroeg € 3.000 netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld. Hiervan wordt afgetrokken het geschatte kindgebonden budget dat Helga na de scheiding gaat ontvangen. Het totaalbedrag wordt het Eigen aandeel ouders in kosten kind(eren) genoemd. Voor Eric en Helga komt dit uit op € 700. Na de scheiding bedraagt de draagkracht van Eric € 500 per maand en de draagkracht van Helga € 300 per maand.

Het bedrag dat Eric per maand aan de kinderalimentatie moet betalen is € 700 x (500:800) = € 437,50. Een bedrag van € 262,50 is de bijdrage van Linda aan de kosten van de kinderen.

Vragen?
Vragen over de kinderalimentatie? Stuur me dan een berichtje.

25273765844_e725c48a84_n