Kinderalimentatie berekenen


Behoefte kind(eren)

De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de gegevens tijdens het huwelijk. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen.

Aan de hand van het inkomen wordt vastgesteld met behulp van de tabellen van NIBUD wat de ouders, los van de kinderbijslag, uitgaven aan hun kinderen. Dit is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen.

Draagkracht ouders

Nadat de behoefte is vastgesteld, wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Er wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van de kinderen. De kinderalimentatie zal vervolgens naar rato van de draagkracht van beide ouders vastgesteld worden. Draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de noodzakelijke vaste lasten.

Aan de hand van de draagkrachtberekening wordt bekeken of de ouder die de kinderalimentatie gaat betalen in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen en welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren.

Wil je een snelle opgave van de hoogte van de kinderalimentatie of een herziening daarvan?

Het berekenen van de kinderalimentatie volgens de regels van de alimentatienormen pakt niet altijd eerlijk uit. Dit komt omdat de alimentatienormen geen rekening houden met de praktijk. Sommige kosten mogen volgens de normen niet meegenomen worden. Zo mogen bijvoorbeeld de woonlasten maar 1/3 van je netto inkomen bedragen. Als je woonlasten veel hoger zijn dan dit, kan de kinderalimentatie te hoog of te laag uitvallen.

Om die reden en om het meest recht te doen aan uw persoonlijke situatie, kan Scheiden in de Praktijk aan de hand van de beantwoording van de volgende vragen voor u een kinderalimentatie berekening maken. De berekening is conform de alimentatienormen, houdt rekening met de ontvangen zorgkorting en de draagkracht van beide ouders.

De normale prijs voor de berekening van kinderalimentatie ligt op ongeveer €150,-  tot €175,- (excl. BTW). Ik bereken slechts € 80,- (excl. BTW).

Bereken uw Kinderalimentatie

 

 

Kinderalimentatie?
Laat mij uw Kinderalimentatie berekenen!

25273765844_e725c48a84_n
Bereken uw Kinderalimentatie