Uit elkaar na samenwonen; wat moet er gebeuren?


Woont u samen en gaat u uit elkaar? Dan is er net zoveel te regelen als bij een echtscheiding. Zeker als u een eigen huis en samen kinderen heeft. De ervaring leert dat het scheidingsproces in veel gevallen zelfs lastiger is.

 

Wat moet er gebeuren?

 

Ook als u samenwoont heeft u een gezamenlijk leven opgebouwd. Daar maken de gezamenlijke bezittingen bijna altijd deel van uit, dus daar zal een verdeling van moeten plaatsvinden. En zijn dat grotere bezittingen en schulden, zoals huis en hypotheek of een bedrijf, dan dient dat goed in beeld te worden gebracht zodat een eerlijke verdeling kan worden gemaakt. En daarnaast is er natuurlijk de inboedel.

Zijn er ook nog kinderen? Dan is het opstellen van een ouderschapsplan ook voor u verplicht.

Bij samenwoners is een biologische vader niet automatisch ook de juridische vader. Dat vergt een erkenningsprocedure en u moet het ouderlijk gezag via de rechtbank hebben aangevraagd. Heeft u dat nog niet gedaan? Dat kan voor de rechten van de vader grote gevolgen hebben maar ook voor de moeder. Hij heeft dan namelijk wel alle plichten als vader maar geen beslissingsbevoegdheden. Als u het er samen over eens bent, kunt u dit alsnog regelen.

 

Waarom is uit elkaar gaan na samenwonen vaak extra lastig?

 

De rechten en plichten bij samenwoners zijn nagenoeg niet vastgelegd in de wet. Heeft u samen geen samenlevingscontract, dan zijn de rechten en plichten vaak niet helemaal duidelijk, wat soms voor problemen zorgt. Heeft u wel een samenlevingscontract, dan is dat grotendeels de basis voor bijvoorbeeld de verdeling van de bezittingen en schulden en het pensioen  e.d.. Partneralimentatie is bij samenwoners ook geen verplichting, tenzij dat in het samenlevingscontract is opgenomen of convenant. Daarmee is het juridisch net zo geldig als bij gehuwden die scheiden.

 

Eigen woning

 

Als er samengewoond wordt in een koopwoning en staat de woning op naam van beide partners, dan zijn er doorgaans twee mogelijkheden om deze gezamenlijke eigendom te beëindigen.

  1. de ene partner kan de ander uitkopen, waarbij de helft van de overwaarde dan wel de onderwaarde aan de ander vergoed dient te worden;
  2. de woning verkocht kan worden, waarbij de overwaarde dan wel de onderwaarde door de partners wordt gedeeld.

 

Als de koopwoning eigendom is van een van de ex-(samenwonende)partners, dan behoudt deze zijn of haar  eigendom en kan de andere partner hier geen aanspraak op maken. Indien de niet-rechthebbende partner geld in de woning van de andere partner heeft geïnvesteerd, ontstaat soms wel een vergoedingsrecht. De niet-rechthebbende partner zal de woning dienen te verlaten, tenzij een afwijkende regeling in het samenlevingscontract overeen is gekomen.

 

Huurwoning

 

Als de oorspronkelijke huurder de huur opzegt, dan wordt de medehuurder automatisch de nieuwe huurder. Als het huurcontract op allebei de namen van de ex-(samenwonende)partners staat, moet er afgesproken worden wie in de woning blijft.

 

Alimentatie

Op grond van de wet bestaat er geen partneralimentatieplicht tussen de ex-(samenwonende)partners. Partijen kunnen wel vrijwillig een partneralimentatieregeling in het samenlevingscontract opnemen. Partneralimentatie kan dus een rol spelen bij het uit elkaar gaan van samenwonenden.

De niet-verzorgende ouder is verplicht om kinderalimentatie te betalen net als bij gehuwden ouders die scheiden. De kinderalimentatie en de omgangsregeling worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

 

Pensioen

Er bestaat geen wettelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen van de voormalige partner. Het staat samenwoners echter wel vrij afspraken te maken over de verdeling van het ouderdomspensioen van je ex-partner. Afspraken hierover worden doorgaans in het samenlevingscontract opgenomen. Wel moeten deze  afspraken tijdig ter goedkeuring aan de pensioenuitvoerder worden voorgelegd.

 

Als u een samenlevingscontract heeft, heeft u als ex-partner recht op het totaal opgebouwde partnerpensioen dat de deelnemer heeft opgebouwd. Dus ook wat er voor uw relatie is opgebouwd. Tenzij de deelnemer al eerder een partner had en die al een bijzonder partnerpensioen heeft, dan blijft dat deel naar de eerste ex-partner gaan.

Bij sommige pensioenfondsen komt u ook in aanmerking voor het partnerpensioen als u langdurig heeft samengewoond.

 

Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het uit elkaar gaan? Neem dan contact op met Scheiden in de Praktijk / Hubertie van Kruining.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *