Wetsvoorstel: ‘Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen’ aangenomen door de Eerste Kamer


Het wetsvoorstel dat met de kleinst mogelijke meerderheid werd aangenomen, betekent een wijziging van het basisstelsel en houdt de ‘aanbrengsten ten huwelijk’- het vermogen van de partners bij de aanvang van het huwelijk – buiten de huwelijksgemeenschap. Ook de schulden die een van de echtgenoten voor het huwelijk is aangegaan, vallen daarbuiten. Voor nalatenschappen en schenkingen geldt hetzelfde.

Huidige basisstelsel: algehele gemeenschap van goederen

De meerderheid van de mensen trouwt met elkaar zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Het gevolg hiervan is dat er op dit moment door het huwelijk een algehele gemeenschap van goederen ontstaat.

De gemeenschap omvat alle goederen die partijen bij het aangaan van het huwelijk worden verkregen. Enkel de goederen waarvan bij testament of gift (met uitsluitingsclausule) bepaald is dat deze niet in de gemeenschap in de gemeenschap van goederen vallen, de pensioenrechten waarop de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding van toepassing is een aan één van de echtgenoten verknochte goederen of – schulden, vallen buiten de huidige gemeenschap van goederen.

Nieuwe basisstelsel: beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Enkel hetgeen de beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd zal standaard in de gemeenschap vallen. Het voorhuwelijkse vermogen, giften en erfenissen (ook zonder uitsluitingsclausule) blijven voortaan privévermogen.

Daarmee doet de nieuwe standaard recht aan de veranderende sociale werkelijkheid en sluit deze aan bij hetgeen de meerderheid van de bevolking als wenselijk beschouwt en internationaal bezien meer gangbaar is.

Uitdrukkelijke regeling over ondernemersvermogen

In de nieuwe wet is een uitdrukkelijke regeling opgenomen over het ondernemingsvermogen. Als u al bij het aangaan van het huwelijk een onderneming had, dan valt die onderneming niet in de gemeenschap van goederen.

Vergoedingen ten bedrage van de winsten en verliezen van de onderneming (eenmanszaak, B.V. en voor andere rechtspersonen) komen echter wel ten bate of ten laste van de gemeenschap van goederen, voor zover deze in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd.

Overgangsrecht

Vanwege de rechtszekerheid is in de wet opgenomen dat op een gemeenschap van goederen, ontstaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, het oude huwelijksvermogensrecht van toepassing blijft. De wet zal enkel gelden voor diegenen die na de inwerkingtreding met elkaar huwen.

Gevolgen bij echtscheiding?

De nieuwe wet heeft bij scheiding gevolgen voor de toewijzing/verdeling van de goederen uit de huwelijksgemeenschap.

Als één van de partners een onderneming had bij het aangaan van het huwelijk, zal de tijdens het huwelijk gerealiseerde winst die (deels) niet uitgekeerd is, in beginsel tot de gemeenschap van goederen behoren en dient bij de echtscheiding verdeeld te worden.

Heeft u vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Scheiden in de Praktijk / Hubertie van Kruining.

Datum: 29 maart 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *